Informácie

Čo by Vás mohlo zaujímať.


 • 1
  POISTNÁ OCHRANA

  Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie "Profesná zodpovednosť" v poisťovni UNIQA poisťovňa, a.s. vedené pod číslom 3337000646.

 • 2
  EKONOMICKÝ ZÁMER

  Jeho zostavením si manažment vytvorí viaceré varianty, ktoré napomáhajú vedeniu spoločnosti dôkladne zhodnotiť reálnosť projektu a naplánovať očakávanú ekonomickú návratnosť investičného zámeru v podnikateľských činnostiach ako aj predikuje reálne zhodnotenie vložených investícií.

 • 3
  ÚVER

  Je to jeden z možných spôsobou financovania podnikateľských činností. Optimálnym rozčlenením úverového financovania je možné zabezpečiť rovnomerné bilančné krytie neobežného a obežného majetku. Dôkladnou prípravou manažmentu firmy pred rokovaním s bankovým domom o úverových možnostiach a následnou analýzou jednotlivých ponúk je vysoký predpoklad, že výberom bude najlepšie riešenie pre samotnú firmu.

Naše služby

Pre klientov zabezpečujeme ....


EKONOMIKA A FINANCOVANIE

Zameriavame sa na ekonomiku podniku, analyzujeme finančnú silu a hodnotíme cash-flow. Zisťujeme pomer financovania vlastnými zdrojmi a cudzím kapitálom. Riešime potrebnú výšku pracovného kapitálu a možnosti jeho doplnenia vo forme cudzieho zdroja.

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

V našej spoločnosti preferujeme dlhodobé klientské vzťahy vychádzajúce s komplexného spracovania ekonomickej agendy, pričom preferujeme priebežné a pravidelné spracovanie ekonomickej agendy. Na základe našej firemnej politiky je cena za prevedené služby stanovená individuálne, pričom je dohodnutá vo forme paušálnych platieb. Podkladom pre stanovenie ceny je dohodnutý rozsah účtovných prác, ekonomických služieb, konzultácií a ostatných služieb. V našom rozsahu zabezpečujeme účtovné služby, ako vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, DPH, daňové priznanie, mzdovú agendu, personalistiku a iné.

PRÁVNE SLUŽBY

Pre našich klientov zabezpečujeme služby v oblasti právnych služieb týkajúcich sa poradenstva a konzultácií v oblasti obchodného práva, vyhotovenia a preverenia legislatívneho stavu zmluvnej dokumentácie, zabezpečovania vymáhania pohľadávok a pod. Pri vznikajúcom stave nevymožiteľnosti pohľadávok je z našej starny zabezpečená súčinnosť s exekútorom pre čo najväčšie uspokojenie nárokov klienta.

VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O DOTÁCIU Z EU FONDOV

V roku 2014 sa formálne začalo nové programové obdobie pre fondy EÚ. V rámci nových možností využitia dotačnej politiky EU je tu možnosť realizovať Váš zámer s podporou nenávratného finančného príspevku, kde Vám poskytneme prehľad možností získania dotácie a z našej strany Vám zabezpečíme komplexné poradenstvo, vypracujeme štúdiu realizovateľnosti projektu a následnej pripravíme kompletnú žiadosť o nenávratný finančný príspevo.

REŠTRUKTURALIZÁCIA

Pri reštrukturalizácií navrhujeme riešenia s dôrazom na opustenie praxou zaužívaných podnikových riešení a snažíme sa zamerať na komplexné riešenie vychádzajúce zo zostavenej správy a riadenia podniku. Problematika reštrukturalizácie je v prvom rade vecou rozhodnutia riadiacich orgánov o jej implementácii a je taktiež úzko spojená s efektívnosťou hospodárskej činnosti ekonomických subjektov v danom ekonomickom prostredí.

SPRACOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO ZÁMERU

Úlohou je spracovanie podnikateľskej vízie, počínajúc od myšlienky podnikateľa, až k celkovému spracovaniu projektu. Zameriavame sa na pretvorenie myšlienky klienta do papierovej podoby, analyzovanie jej výhodnosti a uchytenie sa na trhu, spracovanie ekonomickej návratnosti tak, aby vložený cudzí kapitál bol vrátený s najmenším ohrozením vlastnej činnosti.

PODPORA KLIENTA PRI ZÍSKAVANÍ EXTERNÝCH ZDROJOV

Naším cieľom je podporovať projekt od začiatku až do načerpania cudzích zdrojov. Väčšinou sa zúčastňujeme rokovaní medzi podnikateľom a investorom, prípadne na základe mandátnej zmluvy klienta zastupujeme. Máme záujem na tom, aby boli podmienky financovania výhodné hlavne pre klienta. Pomáhame pri výbere najlepšieho spôsobu financovania investičných akcií s dôrazom na klientove potreby. Pri jednaniach zastupujeme klienta, nie finančné inštitúcie, a to nám dáva možnosť optimálne posúdiť jednotlivé ponuky pre vstup cudzieho kapitálu do jeho podnikania.

ANALÝZA A REPORTING PRE MENEŽMENT FIRMY

Po úspešnej prvotnej analýze a po využití našich služieb zabezpečujeme následné servisné služby. Ich štruktúra spočíva v pravidelnej analýze podniku a v jeho porovnávaní s plánom. Meniacim sa trhom (dopytom a ponukou) je pravdepodobné, že nastanú odchýlky a neočakávané turbulencie, ktoré budú mať vplyv na plnenie podnikateľského plánu. Pri včasnom identifikovaní odchýliek a vznikajúcich nezrovnalostí od naplánovaného zámeru, sa snažíme eliminovať nepriaznivý vplyv s čo najmenším negatívnym dopadom na firmu. Vzniknuté problémy a odchýlky riešime vždy v spolupráci s klientom. Táto spolupráca nám umožňuje včas eliminovať nepriaznivý vplyv trhu na podnikanie klienta.

Controlling pre podporu manažmentu

Controlling je v tomto období dôležitý pre prekonávanie dopadov ekonomickej a dlhovej krízy a preto bez kontroly nemôže podnik fungovať bez toho, aby nemohol eliminovať zistený negatívny vplyv interného a externého prostredia na chod podniku. V súčasnej dobe sa mení dôležitosť a význam niektorých úloh controllingu. Controlling vychádza z podkladov znalosti účtovníctva a z vedomosti čítania reportingu. Našou snahou je zozbierať informácie zo všetkých úrovní podniku – od najnižšej úrovne až po manažment, identifikovať oblasť s najväčším rizikom a následne navrhnúť opatrenia.